พระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ บาลี-ไทย (Download)

พระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ บาลี-ไทย ที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙๐ คัมภีร์

ชุดที่ ๑  : ชุดปฏิสัมภิทามรรค
๑. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ๑-๑๑๓
หน้า ๑๑๔-๓๐๙
๒. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ๑-๑๒๐
หน้า ๑๒๑-๓๐๘
๓. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ๑-๑๐๒
หน้า ๑๐๓-๒๕๖
๑๓. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
หน้า ๑-๒๐๔
หน้า ๒๐๕-๔๒๔
๔. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ๑-๑๐๘
หน้า ๑๐๙-๒๕๘
หน้า ๒๕๙-๓๙๒
๕. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ๑-๑๑๘
หน้า ๑๑๙-๓๒๖
๖. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ๑-๑๓๖
หน้า ๑๓๗-๓๑๖
๗. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๔
หน้า ๑-๗๕
หน้า ๗๖-๑๙๕
หน้า ๑๙๖-๓๑๒
๘. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๕
หน้า ๑-๑๐๕
หน้า ๑๐๖-๒๔๙
๙. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๖
หน้า ๑-๗๗
หน้า ๗๘-๑๙๗
หน้า ๑๙๘-๓๑๗
๑๐. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๗
หน้า ๑-๖๔
หน้า ๖๕-๑๗๔
หน้า ๑๗๕-๒๘๔
หน้า ๒๘๕-๓๙๓
๑๑. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๘
หน้า ๑-๖๖
หน้า ๖๗-๑๗๖
หน้า ๑๗๗-๒๘๔
๑๒. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา บาลี-ไทย
หน้า ๑-๑๐๗
หน้า ๑๐๘-๒๐๘ 
หน้า ๒๐๙-๒๘๓ 

ชุดที่ ๒ : ชุดธรรมสังคณี
๑๓. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ต้นเล่ม-๘๔
หน้า ๘๕-๒๐๔
หน้า ๒๐๕-๓๒๔
หน้า ๓๒๕-๔๓๘
๑๔. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ต้นเล่ม-๗๑
หน้า ๗๒-๑๙๘
หน้า ๑๙๙-๓๐๓
๑๕. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ต้นเล่ม-๘๓
หน้า ๘๔-๒๑๙
หน้า ๒๒๐-๓๑๔
หน้า ๓๔๒-๔๗๗
๑๖. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔

หน้า ต้นเล่ม-๘๖
หน้า ๘๗-๒๑๘
หน้า ๒๑๙-๓๔๘
หน้า ๓๔๙-๔๖๘

ชุดที่ ๓ : ชุดสัททาวิเสส
๑๗. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ต้นเล่ม-๘๙
หน้า ๙๐-๒๒๓
หน้า ๒๒๔-๓๕๗
หน้า ๓๕๘-๔๙๔
๑๘. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ต้นเล่ม-๘๙
หน้า ๙๐-๒๒๑
หน้า ๒๒๒-๓๕๓
หน้า ๓๕๔-๔๘๘
๑๙. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ต้นเล่ม-๖๕
หน้า ๖๖-๑๗๓
หน้า ๑๗๔-๒๘๑
หน้า ๒๘๒-๓๙๒

ชุดที่ ๔ : ชุดเถรคาถา
๒๐. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ต้นเล่ม-๙๒
หน้า ๙๓-๒๒๒
หน้า ๒๒๓-๓๕๔
๒๑. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ต้นเล่ม-๑๐๓
หน้า ๑๐๔-๒๔๕
หน้า ๒๔๖-๓๘๙
๒๒. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ต้นเล่ม-๙๖
หน้า ๙๗-๒๓๑
หน้า ๒๓๒-๓๖๗

ชุดที่ ๕ : ชุดเนตติปกรณ์
๒๓. เนตติปกรณ์ บาลี-ไทย
หน้า ๑-๑๑๒
หน้า ๑๑๓-๒๘๗
หน้า ๒๘๘-๕๓๗
๒๔. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ๑-๑๑๙
หน้า ๑๒๐-๒๗๔
หน้า ๒๗๕-๕๒๖
๒๕. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ๑-๑๒๒
หน้า ๑๒๓-๒๗๗
หน้า ๒๗๘-๔๕๘

ชุดที่ ๖ : ชุดพุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๒๖. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก บาลี-ไทย
หน้า ต้นเล่ม-๗๕
หน้า ๗๖-๑๙๗
หน้า ๑๙๘-๓๑๙
หน้า ๓๒๐-๔๔๑
หน้า ๔๔๒-๕๖๗
๒๗. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ต้นเล่ม-๗๖
หน้า ๗๗-๒๐๐
หน้า ๒๐๑-๓๒๔
หน้า ๓๒๕-๔๔๘
หน้า ๔๔๙-๕๗๒
หน้า ๕๗๓-๖๙๖
๒๘. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ต้นเล่ม-๘๗
หน้า ๘๘-๒๒๒
หน้า ๒๒๓-๓๕๗
หน้า ๓๕๘-๔๙๒
หน้า ๔๙๓-๖๒๗

ชุดที่ ๗ : ชุดวิสุทธิมรรค
๒๙. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ๑-๑๐๗
หน้า ๑๐๘-๒๕๗
หน้า ๒๕๘-๔๑๗
๓๐. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ๑-๑๑๗
หน้า ๑๑๘-๒๔๗
หน้า ๒๔๘-๓๘๔
๓๑. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ๑-๑๐๙
หน้า ๑๑๐-๒๕๙
หน้า ๒๖๐-๔๒๑
๓๒. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
หน้า ๑-๙๙
หน้า ๑๐๐-๒๓๙
หน้า ๒๔๐-๓๕๓
๓๓. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๕
หน้า ๑-๑๐๗
หน้า ๑๐๘-๒๕๗
หน้า ๒๕๘-๔๐๗
หน้า ๔๐๘-๕๗๙
๓๔. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๖
หน้า ๑-๑๐๗
หน้า ๑๐๘-๒๕๗
หน้า ๒๕๘-๓๗๗
หน้า ๓๗๘-๔๘๒
๓๕. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ๑-๑๐๙
หน้า ๑๑๐-๒๕๙
หน้า ๒๖๐-๔๐๙
หน้า ๔๑๐-๕๘๔
๓๖. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ๑-๑๐๑
หน้า ๑๐๒-๒๕๑
หน้า ๒๕๒-๔๐๑
หน้า ๔๐๒-๕๒๑
หน้า ๕๒๒-๖๓๓
๓๗. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ๑-๑๒๓
หน้า ๑๒๔-๒๙๑
หน้า ๒๙๒-๕๐๔
๓๘. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๔
หน้า ๑-๗๘
หน้า ๗๙-๑๙๘
หน้า ๑๙๙-๓๑๘
หน้า ๓๑๙-๔๗๕
๓๙. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๕
หน้า ๑-๗๑
หน้า ๗๒-๑๙๑
หน้า ๑๙๒-๓๑๑
หน้า ๓๑๒-๔๕๑
๔๐. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๖
หน้า ๑-๗๐
หน้า ๗๑-๑๙๐
หน้า ๑๙๑-๓๑๐
หน้า ๓๑๑-๔๖๓
๔๑. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๗
หน้า ๑-๙๙
หน้า ๑๐๐-๒๔๙
หน้า ๒๕๐-๓๘๑
๔๒. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๘
หน้า ๑-๙๙
หน้า ๑๐๐-๒๔๘
หน้า ๒๔๙-๓๙๘
หน้า ๓๙๙-๕๔๘
หน้า ๕๔๙-๖๐๑
๔๓. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ๑-๑๑๒
หน้า ๑๑๓-๒๖๒
หน้า ๒๖๓-๔๐๖
หน้า ๔๐๗-๕๙๒
๔๔. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ๑-๑๑๓
หน้า ๑๑๔-๒๖๓
หน้า ๒๖๔-๓๖๑
๔๕. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ๑-๑๑๖
หน้า ๑๑๗-๒๖๔
หน้า ๒๖๕-๔๑๔
หน้า ๔๑๕-๕๓๔
หน้า ๕๓๕-๖๕๒

ชุดที่ ๘ : ชุดธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา
๔๖. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ๑-๘๖
หน้า ๘๗-๒๑๖
หน้า ๒๑๗-๓๔๖
๔๗. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ๑-๙๕
หน้า ๙๖-๒๓๕
หน้า ๒๓๖-๓๗๑
๔๘. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
หน้า ๑-๑๐๖
หน้า ๑๐๗-๒๕๖
หน้า ๒๕๗-๔๐๙
๔๙. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
หน้า ๑-๑๑๐
หน้า ๑๑๑-๒๑๐
หน้า ๒๑๑-๓๓๗
๕๐. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
หน้า ๑-๑๑๘
หน้า ๑๑๙-๒๗๖
๕๑. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๖
หน้า ๑-๑๑๓
หน้า ๑๑๔-๒๗๓
หน้า ๒๗๔-๔๓๐
๕๒. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๗
หน้า ๑-๑๐๓
หน้า ๑๐๔-๒๕๓
หน้า ๒๕๔-๓๙๖
๕๓. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๘
หน้า ๑-๑๐๕
หน้า ๑๐๖-๒๕๓
หน้า ๒๕๔-๔๐๔

ชุดที่ ๙ : ชุดชาดกและอรรถกถาชาดก
๕๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑
หน้า ๑-๑๑๒
หน้า ๑๑๓-๒๓๐
หน้า ๒๓๑-๓๔๙
๕๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒
หน้า ๑-๑๔๖
หน้า ๑๔๗-๓๐๒
๕๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓
หน้า ๑-๑๒๒
หน้า ๑๒๓-๒๕๑
๕๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๔
หน้า ๑-๑๓๓
หน้า ๑๓๔-๒๗๑
๕๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๕
หน้า ๑-๑๑๕
หน้า ๑๑๖-๒๓๘
หน้า ๒๓๙-๓๕๘
หน้า ๓๕๙-๔๗๔
๕๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๖
หน้า ๑-๑๑๘
หน้า ๑๑๙-๒๒๘
๖๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๗
หน้า ๑-๑๓๔
หน้า ๑๓๕-๒๙๕
๖๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๘
หน้า ๑-๑๓๓
หน้า ๑๓๔-๒๖๘
๖๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๙
หน้า ๑-๑๐๙
หน้า ๑๑๐-๒๓๘
หน้า ๒๓๙-๓๕๙
๖๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๐
หน้า ๑-๑๑๔
หน้า ๑๑๕-๒๔๔
หน้า ๒๔๕-๓๗๔
๖๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๑
หน้า ๑-๑๓๒
หน้า ๑๓๓-๒๗๕
หน้า ๒๗๖-๔๒๔
๖๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๒
หน้า ๑-๑๒๒
หน้า ๑๒๓-๒๕๔
หน้า ๒๕๕-๓๘๓
หน้า ๓๘๔-๕๓๐
๖๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๓
หน้า ๑-๑๒๓
หน้า ๑๒๔-๒๔๕
หน้า ๒๔๖-๓๕๙
หน้า ๓๖๐-๔๔๘
๖๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๔
หน้า ๑-๑๑๘
หน้า ๑๑๙-๒๔๑
หน้า ๒๔๒-๓๘๘
๖๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๕
หน้า ๑-๑๒๔
หน้า ๑๒๕-๒๗๓
หน้า ๒๗๔-๔๑๕
หน้า ๔๑๖-๕๓๖
๖๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๖
หน้า ๑-๑๒๘
หน้า ๑๒๙-๒๘๘
หน้า ๒๘๙-๔๖๑
๗๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๗
หน้า ๑-๑๓๖
หน้า ๑๓๗-๒๗๓
๗๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๘
หน้า ๑-๑๔๐
หน้า ๑๔๑-๒๘๔
หน้า ๒๘๕-๓๗๕
๗๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๙
หน้า ๑-๑๒๕
หน้า ๑๒๖-๒๕๘
หน้า ๒๕๙-๔๑๐
หน้า ๔๑๑-๕๕๒
๗๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๐
หน้า ๑-๑๒๗
หน้า ๑๒๘-๒๔๘
หน้า ๒๔๙-๓๗๗
หน้า ๓๗๘-๔๕๘
๗๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๑
หน้า ๑-๑๔๙
หน้า ๑๕๐-๒๘๓
๗๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๒
หน้า ๑-๑๒๖
หน้า ๑๒๗-๒๓๔
หน้า ๒๓๕-๓๒๒
๗๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๓
หน้า ๑-๑๒๒
หน้า ๑๒๓-๒๒๑
หน้า ๒๒๒-๓๓๗
หน้า ๓๓๘-๕๐๒
๗๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๔
หน้า ๑-๑๑๘
หน้า ๑๑๙-๒๔๗
หน้า ๒๔๘-๓๖๓
๗๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๕
หน้า ๑-๑๐๐
หน้า ๑๐๑-๑๙๙
หน้า ๒๐๐-๓๐๙
๗๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๖
หน้า ๑-๑๔๕
หน้า ๑๔๖-๒๗๘
๘๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๗
หน้า ๑-๑๒๐
หน้า ๑๒๑-๒๓๘
หน้า ๒๓๙-๓๖๘
หน้า ๓๖๙-๔๙๔
๘๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๘
หน้า ๑-๑๑๖
หน้า ๑๑๗-๒๓๗
หน้า ๒๓๘-๓๕๑
๘๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๙
หน้า ๑-๑๐๔
หน้า ๑๐๕-๒๒๗
หน้า ๒๒๘-๓๕๑
หน้า ๓๕๒-๔๗๙
๘๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓๐
หน้า ๑-๑๑๕
หน้า ๑๑๖-๒๓๕
หน้า ๒๓๖-๓๕๔
หน้า ๓๕๕-๔๗๒
หน้า ๔๗๓-๕๘๕

ชุดที่ ๑๐ : ชุดเบ็ดเตล็ดรอเข้าชุด
๘๔. เปฏโกปเทสปกรณ์ บาลี-ไทย
หน้า ต้นเล่ม-๗๖
หน้า ๗๗-๑๙๘
หน้า ๑๙๙-๓๒๐
หน้า ๓๒๑-๔๔๐
หน้า ๔๔๑-๕๖๐
หน้า ๕๖๑-๖๘๘
๘๕. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ต้นเล่ม-๗๕
หน้า ๗๖-๑๘๗
หน้า ๑๘๘-๓๐๑
๘๖. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ต้นเล่ม-๗๙
หน้า ๘๐-๑๙๕
หน้า ๑๙๖-๓๑๒
๘๗. อภิธัมมาวตาร บาลี-ไทย
หน้า ต้นเล่ม-๗๔
หน้า ๗๕-๑๘๗
หน้า ๑๘๘-๓๐๐
หน้า ๓๐๑-๔๑๓
หน้า ๔๑๔-๕๔๔
๘๘. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
หน้า ต้นเล่ม-๖๑
หน้า ๖๒-๑๗๘
หน้า ๑๗๙-๒๙๔
๘๙. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
หน้า ต้นเล่ม-๘๓
หน้า ๘๔-๒๑๗
หน้า ๒๑๘-๓๕๑
หน้า ๓๕๒-๔๘๕
๙๐. แนะนำพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
หน้า ๑-๑๓๔
หน้า ๑๓๕-๒๖๕