แผนการดำเนินงาน

แผนระยะสั้น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๓)
 1. จัดพิมพ์พระคัมภีร์เนื่องในโอกาสพิเศษ
  • วโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี
  • วโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • วโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
  • วโรกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
 2. จัดพิมพ์พระคัมภีร์ตามแผนงาน ดังนี้
  • ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓๐
  • มิลินทปัญหา บาลี-ไทย ภาค ๑
  • มิลินทปัญหา บาลี-ไทย ภาค ๒
  • มิลินทปัญหา บาลี-ไทย ภาค ๓
  • เถรคาถา บาลี-ไทย ภาค ๑
  • เถรคาถา บาลี-ไทย ภาค ๒
  • ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย
  • อรรถกถาเถรคาถา บาลี-ไทย ภาค ๑
  • อรรถกถาเถรคาถา บาลี-ไทย ภาค ๒
  • อรรถกถาเถรคาถา บาลี-ไทย ภาค ๓
  • อรรถกถาเถรคาถา บาลี-ไทย ภาค ๔
แผนระยะยาว

จากการสำรวจ มูลนิธิฯมีพระคัมภีร์อยู่ในโครงการ ๕๐๐ คัมภีร์ แต่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๔๒ คัมภีร์ ที่เหลือกว่า ๓๐๐ คัมภีร์อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งต้องระดมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ดำเนินการตรวจชำระให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ และแปลเป็นภาษาไทยนับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และต้องใช้ทุนดำเนินการสูง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อสืบทอดพุทธมรดกให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป