แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕
 • สำหรับในช่วงปี ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ มีแผนงานที่จะจัดสร้างพระคัมภีร์ใหม่ให้แล้วเสร็จ ๙ คัมภีร์ ดังนี้
  • พระคัมภีร์วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๔
  • พระคัมภีร์วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๕
  • พระคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
  • พระคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
  • พระคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอรรถกถาจริยาปิฎก บาลี-ไทย ภาค ๑
  • พระคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอรรถกถาจริยาปิฎก บาลี-ไทย ภาค ๒
  • พระคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
  • พระคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
  • พระคัมภีร์เนตติฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑

  นอกจากนี้จะมีการปรับปรุง และพิมพ์เพิ่มพระคัมภีร์ที่ใกล้หมดอีกประมาณ ๔-๕ คัมภีร์ และจะนำพระคัมภีร์ไปเผยแพร่ถวายวัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และหอสมุดสำคัญ ๆ ประมาณ ๔๐ วัด/แห่ง จากการสำรวจ มูลนิธิฯ มีพระคัมภีร์อยู่ในโครงการ ๕๐๐ คัมภีร์ แต่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๕๙ คัมภีร์ ที่เหลือกว่า ๓๐๐ คัมภีร์อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งต้องระดมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ดำเนินการตรวจชำระให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ และแปลเป็นภาษาไทยนับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และต้องใช้ทุนดำเนินการสูง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อสืบทอดพุทธมรดกให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป