พระคัมภีร์ที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ชุดพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
มูลนิธิฯ มีพระคัมภีร์ในโครงการกว่า ๕๐๐ คัมภีร์ และได้ปริวรรตจากอักษรขอม เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เฉพาะพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว จำนวน ๑๖๔ คัมภีร์ ที่เหลือ
กว่า ๓๐๐ คัมภีร์ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ชุดพระคัมภีร์ที่ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑  : ชุดปฏิสัมภิทามรรค
๑. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๒. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒
๓. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๔. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๕. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๖. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๗. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๑
๘. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๒
๙. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๓
๑๐. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๔
๑๑. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๒. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๓. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๔. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๕. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๖. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๗. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๘. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๙. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา
๒๐. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา บาลี-ไทย
๒๑. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๒๒. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒

ชุดที่ ๒ : ชุดธรรมสังคณี
๒๓. อภิธรรมปิฎกธรรมสังคณี
๒๔. อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา
๒๕. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๑
๒๖. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๒
๒๗. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๒๘. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๒๙. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๓๐. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๓๑. ธรรมสังคณีมูลฎีกา
๓๒. ธรรมสังคณีมูลฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๓. ธรรมสังคณีมูลฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๓๔. ธรรมสังคณีอนุฎีกา
๓๕. ธรรมสังคณีอนุฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๖. ธรรมสังคณีอนุฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๓๗. อภิธัมมาวตาร
๓๘. อภิธัมมาวตาร บาลี-ไทย
๓๙. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๐. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๓ : ชุดสัททาวิเสส
๔๑. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา
๔๒. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑.
๔๓. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
๔๔. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา
๔๕. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๖. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
๔๗. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๓
๔๘. สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา

ชุดที่ ๔ : ชุดพระวินัย
๔๙. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๑
๕๐. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๒
๕๑. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๑
๕๒. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๒
๕๓. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๑
๕๔. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๒
๕๕. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๓

ชุดที่ ๕ : ชุดเถรคาถา
๕๖. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๑
๕๗. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๒
๕๘. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๓
๕๙. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๔
๖๐. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๖๑. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๖๒. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๖๓. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๖๔. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
๖๕. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๖

ชุดที่ ๖ : ชุดเนตติปกรณ์
๖๖. เนตติปกรณ์
๖๗. เนตติปกรณ์ บาลี-ไทย
๖๘. เนตติอรรถกถา
๖๙. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๗๐. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๗๑. เนตติฏีกาและเนตติวิภาวินี

ชุดที่ ๗ : ชุดพุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๗๒. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๗๓. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก บาลี-ไทย
๗๔. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์
๗๕. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๗๖. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๒
๗๗. ปรมัตถทีปนี อรรถกถาจริยาปิฎก

ชุดที่ ๘ : ชุดปาติโมกข์
๗๘. ปาติโมกข์และกังขาวิตรณีอรรถกถา
๗๙. กังขาวิตรณีปุราณฎีกาและอภินวฎีกา

ชุดที่ ๙ : ชุดวิสุทธิมรรค
๘๐. วิสุทธิมรรค ภาค ๑
๘๑. วิสุทธิมรรค ภาค ๒
๘๒. วิสุทธิมรรค ภาค ๓
๘๓. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๘๔. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๘๕. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๘๖. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๘๗. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๕
๘๘. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๖
๘๙. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๑
๙๐. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๒
๙๑. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๓
๙๒. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๙๓. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๙๔. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓
๙๕. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๔
๙๖. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๕
๙๗. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๖
๙๘. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๗
๙๙. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๐๐. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๑
๑๐๑. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๒
๑๐๒. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๓
๑๐๓. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๐๔. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๐๕. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓

ชุดที่ ๑๐ : ชุดธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา
๑๐๖. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๐๗. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๐๘. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๐๙. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๑๐. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๑๑. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๑๒. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๑๓. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๑๔. ธรรมบทวิวรณ์
๑๑๕. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๑๖. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๑๑ : ชุดชาดกและอรรถกถาชาดก
๑๑๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๑๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๑๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓
๑๒๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๔
๑๒๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๕
๑๒๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๖
๑๒๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๗
๑๒๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๘
๑๒๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๙
๑๒๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๐
๑๒๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๑
๑๒๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๒
๑๒๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๓
๑๓๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๔
๑๓๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๕
๑๓๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๖
๑๓๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๗
๑๓๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๘
๑๓๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๙
๑๓๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๐
๑๓๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๑
๑๓๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๒
๑๓๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๓
๑๔๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๔
๑๔๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๕
๑๔๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๖
๑๔๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๗
๑๔๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๘
๑๔๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๙
๑๔๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓๐

ชุดที่ ๑๒ : ชุดเบ็ดเตล็ดรอเข้าชุด
๑๔๗. เปฏโกปเทสปกรณ์
๑๔๘. เปฏโกปเทสปกรณ์ บาลี-ไทย
๑๔๙. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
๑๕๐. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค บาลี-ไทย
๑๕๑. ลีนัตถปกาสนา ฎีกาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
๑๕๒. สัมโมหวิโนทนีอัตถโยชนา
๑๕๓. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๕๔. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๕๕. แนะนำพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ชุดที่ ๑๓ : ชุดพจนานุกรม
๑๕๖. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๑ (อ)
๑๕๗. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๒ (อา-โอ)
๑๕๘. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๓ (ก-จ)
๑๕๙. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๔ (ฉ-น)
๑๖๐. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๕ (ป)
๑๖๑. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๖ (ผ-ย)
๑๖๒. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๗ (ร-ว)
๑๖๓. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๘ (ส-ห)
๑๖๔. พจนานุกรม บาลี-ไทย