พระคัมภีร์ที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ชุดพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
มูลนิธิฯ มีพระคัมภีร์ในโครงการกว่า ๕๐๐ คัมภีร์ และได้ปริวรรตจากอักษรขอม เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เฉพาะพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว จำนวน ๑๕๔ คัมภีร์ ที่เหลือ
กว่า ๓๐๐ คัมภีร์ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ชุดพระคัมภีร์ที่ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑  : ชุดปฏิสัมภิทามรรค
๑. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๒. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒
๓. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๑
๔. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๒
๕. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๓
๖. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๔
๗. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๘. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒
๙. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา
๑๐. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๑. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๒. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๓. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๔. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๕. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๖. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๗. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๘. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๙. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๖
๒๐. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๗
๒๑. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๘
๒๒. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา บาลี-ไทย

ชุดที่ ๒ : ชุดธรรมสังคณี
๒๓. อภิธรรมปิฎกธรรมสังคณี
๒๔. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๑
๒๕. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๒
๒๖. ธรรมสังคณีมูลฎีกา
๒๗. ธรรมสังคณีอนุฎีกา
๒๘. อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา
๒๙. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๐. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๓๑. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๓๒. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๓๓. อภิธัมมาวตาร
๓๔. อภิธัมมาวตาร บาลี-ไทย
๓๕. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๖. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๓ : ชุดสัททาวิเสส
๓๗. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา
๓๘. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา
๓๙. สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา
๔๐. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๑. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
๔๒. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๓

ชุดที่ ๔ : ชุดพระวินัย
๔๓. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๑
๔๔. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๒
๔๕. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๑
๔๖. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๒

ชุดที่ ๕ : ชุดเถรคาถา
๔๗. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๑
๔๘. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๒
๔๙. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๓
๕๐. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๔
๕๑. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๕๒. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๕๓. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๕๔. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๕๕. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๕

ชุดที่ ๖ : ชุดเนตติปกรณ์
๕๖. เนตติปกรณ์
๕๗. เนตติอรรถกถา
๕๘. เนตติฏีกาและเนตติวิภาวินี
๕๙. เนตติปกรณ์ บาลี-ไทย
๖๐. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๖๑. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๗ : ชุดพุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๖๒. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๖๓. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์
๖๔. ปรมัตถทีปนี อรรถกถาจริยาปิฎก
๖๕. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก บาลี-ไทย
๖๖. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๖๗. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๘ : ชุดปาติโมกข์
๖๘. ปาติโมกข์และกังขาวิตรณีอรรถกถา
๖๙. กังขาวิตรณีปุราณฎีกาและอภินวฎีกา

ชุดที่ ๙ : ชุดวิสุทธิมรรค
๗๐. วิสุทธิมรรค ภาค ๑
๗๑. วิสุทธิมรรค ภาค ๒
๗๒. วิสุทธิมรรค ภาค ๓
๗๓. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๗๔. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๗๕. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๗๖. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๗๗. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๕
๗๘. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๖
๗๙. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๑
๘๐. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๒
๘๑. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๓
๘๒. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๑
๘๓. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๒
๘๔. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๓
๘๕. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๘๖. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๘๗. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓
๘๘. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๔
๘๙. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๕
๙๐. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๖
๙๑. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๗
๙๒. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๘
๙๓. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๙๔. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๙๕. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓

ชุดที่ ๑๐ : ชุดธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา
๙๖. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๙๗. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๙๘. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๙๙. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๐๐. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๐๑. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๐๒. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๐๓. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๐๔. ธรรมบทวิวรณ์
๑๐๕. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๐๖. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๑๑ : ชุดชาดกและอรรถกถาชาดก
๑๐๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๐๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๐๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓
๑๑๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๔
๑๑๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๕
๑๑๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๖
๑๑๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๗
๑๑๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๘
๑๑๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๙
๑๑๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๐
๑๑๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๑
๑๑๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๒
๑๑๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๓
๑๒๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๔
๑๒๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๕
๑๒๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๖
๑๒๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๗
๑๒๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๘
๑๒๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๙
๑๒๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๐
๑๒๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๑
๑๒๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๒
๑๒๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๓
๑๓๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๔
๑๓๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๕
๑๓๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๖
๑๓๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๗
๑๓๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๘
๑๓๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๙
๑๓๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓๐

ชุดที่ ๑๒ : ชุดเบ็ดเตล็ดรอเข้าชุด
๑๓๗. เปฏโกปเทสปกรณ์
๑๓๘. เปฏโกปเทสปกรณ์ บาลี-ไทย
๑๓๙. ลีนัตถปกาสนา ฎีกาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
๑๔๐. สัมโมหวิโนทนีอัตถโยชนา
๑๔๑. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๔๒. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๔๓. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
๑๔๔. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค บาลี-ไทย
๑๔๕. แนะนำพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ชุดที่ ๑๓ : ชุดพจนานุกรม
๑๔๖. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๑ (อ)
๑๔๗. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๒ (อา-โอ)
๑๔๘. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๓ (ก-จ)
๑๔๙. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๔ (ฉ-น)
๑๕๐. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๕ (ป)
๑๕๑. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๖ (ผ-ย)
๑๕๒. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๗ (ร-ว)
๑๕๓. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๘ (ส-ห)
๑๕๔. พจนานุกรม บาลี-ไทย