พระคัมภีร์ที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ชุดพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
มูลนิธิฯ มีพระคัมภีร์ในโครงการกว่า ๕๐๐ คัมภีร์ และได้ปริวรรตจากอักษรขอม เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เฉพาะพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว จำนวน ๑๖๔ คัมภีร์ ที่เหลือ
กว่า ๓๐๐ คัมภีร์ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ชุดพระคัมภีร์ที่ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑  : ชุดปฏิสัมภิทามรรค
๑. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๒. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒
๓. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๔. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๕. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๖. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๗. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๑
๘. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๒
๙. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๓
๑๐. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๔
๑๑. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๒. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๓. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๔. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๕. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๖. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๗. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๘. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๙. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา
๒๐. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา บาลี-ไทย
๒๑. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๒๒. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒

ชุดที่ ๒ : ชุดธรรมสังคณี
๒๓. อภิธรรมปิฎกธรรมสังคณี
๒๔. อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา
๒๕. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๑
๒๖. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๒
๒๗. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๒๘. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๒๙. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๓๐. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๓๑. ธรรมสังคณีมูลฎีกา
๓๒. ธรรมสังคณีมูลฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๓. ธรรมสังคณีมูลฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๓๔. ธรรมสังคณีอนุฎีกา
๓๕. ธรรมสังคณีอนุฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๖. ธรรมสังคณีอนุฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๓๗. อภิธัมมาวตาร
๓๘. อภิธัมมาวตาร บาลี-ไทย
๓๙. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๐. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๓ : ชุดสัททาวิเสส
๔๑. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา
๔๒. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๓. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
๔๔. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา บาลี-ไทย ภาค ๓
๔๕. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา
๔๖. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๗. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
๔๘. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๓
๔๙. สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา

ชุดที่ ๔ : ชุดพระวินัย
๕๐. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๑
๕๑. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๒
๕๒. วิมติวิโนทนีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๕๓. วิมติวิโนทนีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๕๔. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๑
๕๕. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๒
๕๖. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๑
๕๗. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๒
๕๘. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๓
๕๙. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๔
๖๐. วชิรพุทธิฎีกา บาลี-ไทย เล่ม ๕

ชุดที่ ๕ : ชุดเถรคาถา
๖๑. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๑
๖๒. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๒
๖๓. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๓
๖๔. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๔
๖๕. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๖๖. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๖๗. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๖๘. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๖๙. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
๗๐. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๖
๗๑. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๗
๗๒. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๘

ชุดที่ ๖ : ชุดเนตติปกรณ์
๗๓. เนตติปกรณ์
๗๔. เนตติปกรณ์ บาลี-ไทย
๗๕. เนตติอรรถกถา
๗๖. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๗๗. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๗๘. เนตติฏีกาและเนตติวิภาวินี

ชุดที่ ๗ : ชุดพุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๗๙. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๘๐. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก บาลี-ไทย
๘๑. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์
๘๒. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๘๓. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๒
๘๔. ปรมัตถทีปนี อรรถกถาจริยาปิฎก
๘๕. ปรมัตถทีปนี อรรถกถาจริยาปิฎก บาลี-ไทย ภาค ๑

ชุดที่ ๘ : ชุดปาติโมกข์
๘๖. ปาติโมกข์และกังขาวิตรณีอรรถกถา
๘๗. กังขาวิตรณีปุราณฎีกาและอภินวฎีกา

ชุดที่ ๙ : ชุดวิสุทธิมรรค
๘๘. วิสุทธิมรรค ภาค ๑
๘๙. วิสุทธิมรรค ภาค ๒
๙๐. วิสุทธิมรรค ภาค ๓
๙๑. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๙๒. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๙๓. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๙๔. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๙๕. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๕
๙๖. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๖
๙๗. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๑
๙๘. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๒
๙๙. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๓
๑๐๐. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๐๑. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๐๒. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๐๓. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๐๔. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๐๕. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๐๖. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๐๗. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๐๘. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๑
๑๐๙. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๒
๑๑๐. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๓
๑๑๑. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๑๒. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๑๓. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓

ชุดที่ ๑๐ : ชุดธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา
๑๑๔. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๑๕. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๑๖. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๑๗. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๑๘. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๑๙. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๒๐. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๒๑. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๒๒. ธรรมบทวิวรณ์
๑๒๓. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๒๔. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๑๑ : ชุดชาดกและอรรถกถาชาดก
๑๒๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๒๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๒๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓
๑๒๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๔
๑๒๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๕
๑๓๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๖
๑๓๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๗
๑๓๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๘
๑๓๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๙
๑๓๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๐
๑๓๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๑
๑๓๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๒
๑๓๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๓
๑๓๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๔
๑๓๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๕
๑๔๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๖
๑๔๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๗
๑๔๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๘
๑๔๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๙
๑๔๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๐
๑๔๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๑
๑๔๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๒
๑๔๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๓
๑๔๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๔
๑๔๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๕
๑๕๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๖
๑๕๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๗
๑๕๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๘
๑๕๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๙
๑๕๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓๐

ชุดที่ ๑๒ : ชุดเบ็ดเตล็ดรอเข้าชุด
๑๕๕. เปฏโกปเทสปกรณ์
๑๕๖. เปฏโกปเทสปกรณ์ บาลี-ไทย
๑๕๗. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
๑๕๘. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค บาลี-ไทย
๑๕๙. ลีนัตถปกาสนา ฎีกาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
๑๖๐. สัมโมหวิโนทนีอัตถโยชนา
๑๖๑. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๖๒. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๖๓. แนะนำพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ชุดที่ ๑๓ : ชุดพจนานุกรม
๑๖๔. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๑ (อ)
๑๖๕. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๒ (อา-โอ)
๑๖๖. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๓ (ก-จ)
๑๖๗. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๔ (ฉ-น)
๑๖๘. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๕ (ป)
๑๖๙. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๖ (ผ-ย)
๑๗๐. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๗ (ร-ว)
๑๗๑. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๘ (ส-ห)
๑๗๒. พจนานุกรม บาลี-ไทย