พระคัมภีร์ที่จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ชุดพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
มูลนิธิฯ มีพระคัมภีร์ในโครงการกว่า ๕๐๐ คัมภีร์ และได้ปริวรรตจากอักษรขอม เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เฉพาะพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว จำนวน ๑๕๙ คัมภีร์ ที่เหลือ
กว่า ๓๐๐ คัมภีร์ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ชุดพระคัมภีร์ที่ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑  : ชุดปฏิสัมภิทามรรค
๑. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๒. ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒
๓. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๔. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๕. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๖. ปฏิสัมภิทามรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๗. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๑
๘. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๒
๙. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๓
๑๐. สัทธรรมปกาสินี ภาค ๔
๑๑. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๒. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๓. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๔. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๕. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๖. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๗. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๘. สัทธรรมปกาสินี บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๙. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา
๒๐. สัทธรรมปกาสินี ตอนอานาปานสติกถา บาลี-ไทย
๒๑. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑
๒๒. คัณฐีปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒

ชุดที่ ๒ : ชุดธรรมสังคณี
๒๓. อภิธรรมปิฎกธรรมสังคณี
๒๔. อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา
๒๕. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๑
๒๖. อัฏฐสาลินีอรรถกถา ภาค ๒
๒๗. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๒๘. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๒๙. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๓๐. อัฏฐสาลินีอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๓๑. ธรรมสังคณีมูลฎีกา
๓๒. ธรรมสังคณีมูลฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๓. ธรรมสังคณีอนุฎีกา
๓๔. ธรรมสังคณีอนุฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๕. ธรรมสังคณีอนุฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๓๖. อภิธัมมาวตาร
๓๗. อภิธัมมาวตาร บาลี-ไทย
๓๘. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๓๙. อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๓ : ชุดสัททาวิเสส
๔๐. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา
๔๑. สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๒. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา
๔๓. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๑
๔๔. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๒
๔๕. สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา บาลี-ไทย ภาค ๓
๔๖. สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา

ชุดที่ ๔ : ชุดพระวินัย
๔๗. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๑
๔๘. วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๒
๔๙. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๑
๕๐. วชิรพุทธิฎีกา ภาค ๒

ชุดที่ ๕ : ชุดเถรคาถา
๕๑. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๑
๕๒. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๒
๕๓. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๓
๕๔. เถรคาถาอรรถกถา ภาค ๔
๕๕. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๕๖. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๕๗. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๕๘. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๕๙. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
๖๐. เถรคาถาอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๖

ชุดที่ ๖ : ชุดเนตติปกรณ์
๖๑. เนตติปกรณ์
๖๒. เนตติปกรณ์ บาลี-ไทย
๖๓. เนตติอรรถกถา
๖๔. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๖๕. เนตติอรรถกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๖๖. เนตติฏีกาและเนตติวิภาวินี

ชุดที่ ๗ : ชุดพุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๖๗. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก
๖๘. พุทธวงศ์และจริยาปิฎก บาลี-ไทย
๖๙. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์
๗๐. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๗๑. มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ บาลี-ไทย ภาค ๒
๗๒. ปรมัตถทีปนี อรรถกถาจริยาปิฎก

ชุดที่ ๘ : ชุดปาติโมกข์
๗๓. ปาติโมกข์และกังขาวิตรณีอรรถกถา
๗๔. กังขาวิตรณีปุราณฎีกาและอภินวฎีกา

ชุดที่ ๙ : ชุดวิสุทธิมรรค
๗๕. วิสุทธิมรรค ภาค ๑
๗๖. วิสุทธิมรรค ภาค ๒
๗๗. วิสุทธิมรรค ภาค ๓
๗๘. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๑
๗๙. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๒
๘๐. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๓
๘๑. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๔
๘๒. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๕
๘๓. วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย ภาค ๖
๘๔. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๑
๘๕. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๒
๘๖. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ภาค ๓
๘๗. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๘๘. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๘๙. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓
๙๐. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๔
๙๑. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๕
๙๒. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๖
๙๓. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๗
๙๔. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๘
๙๕. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๑
๙๖. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๒
๙๗. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา ภาค ๓
๙๘. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๑
๙๙. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๐๐. วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา บาลี-ไทย ภาค ๓

ชุดที่ ๑๐ : ชุดธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา
๑๐๑. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๐๒. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๒
๑๐๓. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๓
๑๐๔. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๔
๑๐๕. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๕
๑๐๖. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๖
๑๐๗. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๗
๑๐๘. ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา บาลี-ไทย ภาค ๘
๑๐๙. ธรรมบทวิวรณ์
๑๑๐. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๑
๑๑๑. ธรรมบทวิวรณ์ บาลี-ไทย ภาค ๒

ชุดที่ ๑๑ : ชุดชาดกและอรรถกถาชาดก
๑๑๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๑๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๑๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓
๑๑๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๔
๑๑๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๕
๑๑๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๖
๑๑๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๗
๑๑๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๘
๑๒๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๙
๑๒๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๐
๑๒๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๑
๑๒๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๒
๑๒๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๓
๑๒๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๔
๑๒๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๕
๑๒๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๖
๑๒๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๗
๑๒๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๘
๑๓๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๑๙
๑๓๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๐
๑๓๒. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๑
๑๓๓. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๒
๑๓๔. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๓
๑๓๕. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๔
๑๓๖. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๕
๑๓๗. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๖
๑๓๘. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๗
๑๓๙. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๘
๑๔๐. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๒๙
๑๔๑. ชาดกและอรรถกถาชาดก บาลี-ไทย เล่ม ๓๐

ชุดที่ ๑๒ : ชุดเบ็ดเตล็ดรอเข้าชุด
๑๔๒. เปฏโกปเทสปกรณ์
๑๔๓. เปฏโกปเทสปกรณ์ บาลี-ไทย
๑๔๔. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
๑๔๕. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค บาลี-ไทย
๑๔๖. ลีนัตถปกาสนา ฎีกาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
๑๔๗. สัมโมหวิโนทนีอัตถโยชนา
๑๔๘. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๑
๑๔๙. พระวินัยปิฎก บาลี-ไทย เล่ม ๒
๑๕๐. แนะนำพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

ชุดที่ ๑๓ : ชุดพจนานุกรม
๑๕๑. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๑ (อ)
๑๔๒. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๒ (อา-โอ)
๑๔๓. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๓ (ก-จ)
๑๔๔. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๔ (ฉ-น)
๑๕๕. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๕ (ป)
๑๕๖. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๖ (ผ-ย)
๑๕๗. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๗ (ร-ว)
๑๕๘. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๘ (ส-ห)
๑๕๙. พจนานุกรม บาลี-ไทย