พระคัมภีร์ที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ

นอกจากมูลนิธิฯได้จัดสร้างพระคัมภีร์ตามภารกิจแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ดังนี้

 1. เนื่องในโอกาสพระราชพิธี/รัฐพิธี
  • ในวโรกาสที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔
  • ในโอกาสที่ระลึกฉลองครบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕
  • ในโอกาสที่ระลึกเนื่องในพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙
 2. เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
  • ในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐
  • ในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงผนวช ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑
  • ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๓
  • ในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓
  • ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๖
  • ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
  • ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒
  • ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
  • ในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
  • ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  • ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  • ในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  • ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
  • ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘