ผลงานสำคัญ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านเผยแผ่ และด้านกิจกรรมที่สำคัญๆ ดังนี้

 1. ด้านวิชาการ
  มูลนิธิฯ ได้ชำระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยแล้ว รวม ๑๕๔ พระคัมภีร์
 2. ด้านเผยแผ่
  มูลนิธิฯ ได้นำพระคัมภีร์ที่จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปเผยแผ่ถวายแก่วัดที่มีการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา หอสมุด สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า ๖๐๐ วัด / สถาบัน เป็นจำนวนพระคัมภีร์กว่า ๕๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิวัดทั่วทุกภาคของประเทศ หอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ วัดไทยในต่างประเทศ หอสมุด
  มหาวิทยาลัยคอร์แนล หอสมุดสภาคองเกรส สหรัฐอเมริกา หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล หอสมุดแห่งชาติสาธารณรัฐเยอรมันนี สถาบันนาลันทา อินเดีย ฯลฯ
 3. ด้านกิจกรรม
  ๓.๑. เข้าเฝ้าถวายพระพรวันที่ ๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯถวายพระพรเป็นประจำทุกปี ตามวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ๓.๒. ถวายเครื่องสักการะเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันถวายเครื่องสักการะ และถวายพระคัมภีร์แด่สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม และพระเถรานุเถระ นับเป็นประเพณีอันดีงามที่มูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อมาเป็นประจำทุกปี๓.๓. จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอ อีกทั้งบางปีก็มิได้รับการสนับสนุนแต่ประการใด ดังนั้นมูลนิธิฯจึงได้ดำเนินการ จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นประจำทุกปีเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนดำเนินการสร้างและเผยแผ่พระคัมภีร์๓.๔. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ มูลนิธิฯ ได้ให้
  ความร่วมมือกับกรมการศาสนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง