พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ (Download)

พจนานุกรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าถูกถ้วนมากที่สุด คือพจนานุกรมบาลี-อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์หรือ PALI TEXT ในประเทศอังกฤษ มูลนิธิฯ ได้ขอลิขสิทธิ์ในการแปลพจนานุกรมฉบับดังกล่าวออกมาเป็นภาษาไทยอีกทอดหนึ่ง และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม นับเป็นพจนานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ เล่มแรกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ถือได้ว่าเป็นผลงานอันสำคัญยิ่งในอันที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการศึกษาพุทธศาสนาต่อไป

ชุดพจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ
๑. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๑ (อ)
หน้า ๑-๑๑๒
หน้า ๑๑๓-๒๓๘
หน้า ๒๓๙-๓๖๔
หน้า ๓๖๕-๔๙๒
๒. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๒ (อา-โอ)
หน้า ๔๙๓-๖๓๕
หน้า ๖๓๖-๗๗๙
หน้า ๗๘๐-๙๒๕
๓. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๓ (ก-จ)
หน้า ๙๒๖-๑๐๕๓
หน้า ๑๐๕๔-๑๑๘๐
หน้า ๑๑๘๑-๑๓๐๗
หน้า ๑๓๐๘-๑๔๔๑
๔. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๔ (ฉ-น)
หน้า ๑๔๔๒-๑๕๗๔
หน้า ๑๕๗๕-๑๗๐๘
หน้า ๑๗๐๙-๑๘๔๒
หน้า ๑๘๔๓-๑๙๗๘
๕. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๕ (ป)
หน้า ๑๙๗๙-๒๑๐๑
หน้า ๒๑๐๒-๒๒๒๖
หน้า ๒๒๒๗-๒๓๕๑
หน้า ๒๓๕๒-๒๔๗๗
๖. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๖ (ผ-ย)
หน้า ๒๔๗๘-๒๖๑๗
หน้า ๒๖๑๘-๒๗๕๘
หน้า ๒๗๕๙-๒๙๐๐
๗. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๗ (ร-ว)
หน้า ๒๙๐๑-๓๐๑๘
หน้า ๓๐๑๙-๓๑๓๘
หน้า ๓๑๓๙-๓๒๕๘
หน้า ๓๒๕๙-๓๓๗๙
๘. พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่ม ๘ (ส-ห)
หน้า ๓๓๘๐-๓๕๐๙
หน้า ๓๕๑๐-๓๖๔๑
หน้า ๓๖๔๒-๓๗๗๔

พจนานุกรม บาลี-ไทย
หน้า ๑-๑๑๘
หน้า ๑๑๙-๒๔๒
หน้า ๒๔๓-๓๖๖
หน้า ๓๖๗-๔๙๑