ผลงานของมูลนิธิ

การดำเนินการจัดสร้างและเผยแพร่พระคัมภีร์ เพื่อสืบทอดพุทธมรดก

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นําพระคัมภีร์ที่สร้างเสร็จถวายวัดและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศ

ธรรมะและเกร็ดความรู้

จัดทำจุลสารธรรมิกสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และธรรมะน่ารู้ทั่วไป

 

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ตึกสมเด็จฯ ญาโณทยมหาเถร ในบริเวณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๓ ๐๓๑๖
โทรสาร ๐๒ ๒๒๑ ๘๐๐๑

Email: bhumibalofd@gmail.com