หน้าที่ ภารกิจ

ภารกิจหลักของ “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” คือการดำเนินโครงการปริวรรตพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ฉบับใบลานอักษรขอม และอักษรโบราณท้องถิ่น ตรวจชำระและแปลเป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์
ฉบับภูมิพโลภิกขุเพื่อ

 1. รักษาและเผยแผ่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ธำรงอยู่เป็นศาสนาประจำชาติตลอดไป
 2. ให้มีพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาภาษาบาลีเป็นตัวหนังสือไทย และเป็นภาษาไทยครบถ้วนบริบูรณ์
  เสมอด้วยนานาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก
 3. ชำระพระคัมภีร์ทั้งที่เป็นภาษาบาลี และที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 4. จัดเรียบเรียงพระคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาไทยไว้แล้ว ให้เป็นสำนวนไทยธรรมดา ที่คนทั่วไปอ่านเข้าใจ
  ได้ เพื่อความสะดวกแก่ชาวพุทธอันเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ
 5. จัดพิมพ์พระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่ได้ตรวจอย่างดีแล้วออกสู่ประชาชน เพื่อความแพร่หลาย ของคำสอนทางพระพุทธศาสนา
 6. นำธรรมะที่ค้นคว้ามาได้ สงเคราะห์สังคมทางด้านจิตใจ
 7. กอบกู้สถานะความเป็นที่ ๑ ในโลกของประเทศไทยในด้านมีพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาครบถ้วน
  บริบูรณ์ ซึ่งนานาประเทศเคยยกย่องนับแต่รัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา
 8. จัดให้มีแหล่งค้นคว้ากลาง และแนะนำวิชาการทางพระพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและ ต่างประเทศที่สนใจ และที่ทำวิทยานิพนธ์

ภารกิจที่มูลนิธิฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ก็ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นให้พระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นแท้ถูกต้องสมบูรณ์ คงอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
ในภายภาคหน้า ซึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำรวจและอนุรักษ์

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิทยาการทางพระพุทธศาสนา และพบว่าวิทยาการที่ใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้านั้น มีอยู่ในคัมภีร์ใบลาน ที่จารึกด้วยหนังสือขอมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลี มูลนิธิฯ
จึงได้ทำการสำรวจคัมภีร์ใบลานตามวัดต่างๆ โดยเริ่มที่วัดสระเกศฯ และวัดใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯก่อน แล้วจึง
ขยายไปตามหัวเมือง

หลังจากสำรวจพบแล้ว ได้นำคัมภีร์ออกมาตากแดด ปัดฝุ่น แล้วทำความสะอาดใบลาน เปลี่ยนเชือกร้อยคัมภีร์แต่ละผูกเสียใหม่ แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อแต่ละคัมภีร์ โดยจำแนกเป็นกลุ่ม เช่นพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม และสัททาวิเสส เป็นต้น เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเก็บไว้ในตู้ ใส่ยากันปลวก จัดทำบัญชีหมายเลขตู้
และเลขคัมภีร์ เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า หลังจากดำเนินการสำรวจ และอนุรักษ์พระคัมภีร์
ดังกล่าวแล้ว ได้ดำเนินโครงการปริวรรตอักษรขอมและอักษรโบราณท้องถิ่น ชำระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทย โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเผยแผ่ให้แพร่หลายต่อไป