ชื่อและความหมายของมูลนิธิ

ชื่อมูลนิธิฯ

มูลนิธิ “ภูมิพโลภิกขุ” เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา

ภาษาอังกฤษ

BHUMIBALO BHIKKHU FOUNDATION for Research and Propagation in Buddhism

เครื่องหมาย

“พระคัมภีร์ใบลาน และเทียนมีแสงสว่าง ล้อมกรอบด้วยวงล้อพระธรรมจักร”

จารึกอักษรว่า

“มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา”

คัมภีร์ใบลาน สีหม้อตาล

หมายถึง พระพุทธวจนะ คือพระพุทธศาสนา

เทียน สีขาว

หมายถึง ความบริสุทธิ์ คือพระวิสุทธิคุณ

เปลวเทียน สีแดงอมเหลือง (สีส้ม)

หมายถึง ความรุ่งเรือง คือพระปัญญาคุณ

รัศมี สีพวงแสด

หมายถึง ความสว่างไสว คือพระกรุณาคุณ

วงล้อมพระธรรมจักร สีเหลือง

หมายถึง อำนาจ คือพระธรรมค้ำจุนโลก

ตัวหนังสือ

“มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา”

สีเลือดนก

หมายถึง ชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย

โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ สีหม้อตาล

หมายถึง เข้าถึงพระธรรมจึงจะถึงพระพุทธเจ้า