โครงสร้างมูลนิธิ

( ภาพพระราชทาน )
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

องค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
( พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน )
กรรมการ

 


คุณหญิงจวบ  จิรโรจน์
รองประธานกรรมการ

นายฐิระวัตร  กุลละวณิชย์
รองประธานกรรมการ

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
กรรมการ

คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ
กรรมการ

คุณหญิงนงเยาว์ จิตต์กุศล
กรรมการ

พลเอก อุดมชัย  องคสิงห
กรรมการ

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ

นางสาววิไลลักษณ์  จารุดุล
กรรมการ

นางสาวบุญรักษ์  นาครัตน์
กรรมการ

นายปราโมทย์  สัชฌุกร
กรรมการ

พล.ร.ต. ดร.สุรจิต สงสกุล
กรรมการ

พ.อ. ดร.ณรงค์ ครองแถว
กรรมการ

ศ.ดร.วิเศษ  แสงกาญจนวนิช
กรรมการ

นายประสิทธิ์  พฤกษาจารสิริ
กรรมการ

นายสุรพล  โตวิวัฒน์
กรรมการ

นางบุญมา  เตสยานนท์
กรรมการ

นางสาวณัฐณิชา  มานะวณิชย์
กรรมการ

นายวีระชัย ไชยวรรธนะ
กรรมการ

นายพีระพันธุ์  สุนทรศารทูล
กรรมการ

นายพิพัฒน์  บูรณะนนท์
กรรมการ

นายลอยเลื่อน  บุนนาค
กรรมการ

นางนันทัชพร  ศรีจาด
กรรมการ

นางพัทธนันท์  สมบูรณ์พงษ์
กรรมการ

นายระพินทร์ จารุดุล
กรรมการและผู้จัดการ

นางนิรมล เรียบร้อยเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสินีนาฏ โสดสถิตย์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสุภาคินี เอกฉัตร
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวกมลวรรณ กรรเกษม
กรรมการและเลขาธิการ

นางสาวพรทิพย์ โพธิปิณฑ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ