โครงสร้างมูลนิธิ

( ภาพพระราชทาน )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
( พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน )
กรรมการ

ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร
รองประธานกรรมการ

คุณหญิงจวบ จิรโรจน์
รองประธานกรรมการ

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
กรรมการ

คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ
กรรมการ

คุณหญิงนงเยาว์ จิตต์กุศล
กรรมการ

นายชุมศักดิ์ เตชะเสน
กรรมการ

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการ

พลเอกอุดมชัย องคสิงห
กรรมการ

ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช
กรรมการ

นายประสิทธิ์ พฤกษาจารสิริ
กรรมการ

พล.ร.ต. ดร.สุรจิต สงสกุล
กรรมการ

พ.อ. ดร.ณรงค์ ครองแถว
กรรมการ

นายปราโมทย์ สัชฌุกร
กรรมการ

นายวีระชัย ไชยวรรธนะ
กรรมการ

นายพีระพันธุ์ สุนทรศารทูล
กรรมการ

นายสุรพล  โตวิวัฒน์
กรรมการ

นางสาวบุญรักษ์ นาครัตน์
กรรมการ

นางสุนีย์ ครุจิต
กรรมการ

นางสาวจงกลณี นาคสมบูรณ์
กรรมการ

นางบุญมา เตสยานนท์
กรรมการ

นางสาวณัฐณิชา มานะวนิชย์
กรรมการ

นางสาววิไลลักษณ์ จารุดุล
กรรมการ

นางประณัฐ เตชะเสน
กรรมการ

นายระพินทร์ จารุดุล
กรรมการและผู้จัดการ

นางสาวพิมพิมล งั่นบุญศรี
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

นางนิรมล เรียบร้อยเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสินีนาฏ โสดสถิตย์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสุภาคินี เอกฉัตร
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวกมลวรรณ กรรเกษม
กรรมการและเลขาธิการ

นางสาวพรทิพย์ โพธิปิณฑ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ