วัตถุประสงค์

  1. เพื่อดำเนินการค้นคว้าและจัดสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
  2. เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมบัณฑิตและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา
  3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
  4. เพื่อดำเนินการสนับสนุนให้แก่องค์การกุศลในการส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวการเมืองแต่ประการใด