งบประมาณ

แหล่งงบประมาณประกอบด้วย

1. งบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๑๗ “โครงการปริวรรตอักษรขอม และอักษรโบราณท้องถิ่น ชำระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทย” ของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้รับการจัดให้อยู่ในประเภทโครงการระยะยาว และกรมการศาสนาได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ใน “แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ” ระยะที่ ๔ โดยได้รับงบประมาณดำเนินการ ขั้นเตรียมงานจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับเพิ่มในปี ๒๕๑๘ เป็นจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มาระยะหนึ่ง ต่อมามีการปรับเพิ่มและปรับลด จวบจนปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้

2. เงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา

นอกจากงบประมาณแผ่นดินที่ไม่แน่นอนแล้ว มูลนิธิฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานจากผู้มีจิตศรัทธา และอีกส่วนหนึ่งได้จากการระดมทุนจากการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานประจำปี

หมวดเงินเดือน ๓๓%

(เงินเดือน/ค่าครองชีพ/ความสามารถพิเศษ/ค่าประกันสังคม)

หมวดค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์พระคัมภีร์ ๕๐%
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ๑๗%
(ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์/ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)