มูลนิธิฯ จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ  เพื่อธำรงสืบทอดพระพุทธศาสนา
เป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๑  ของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
โดยมีคุณหญิงจวบ  จิรโรจน์   คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร   คุณหญิงสมนึก  เปรมวัฒนะ
ระพินทร์   จารุดุล  กรรมการมูลนิธิฯ  และผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ร่วมในงาน  ณ พระอุโบสถวัดสระเกศฯ