มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างพระคัมภีร์ “ฉบับภูมิพโลภิกขุ” เพื่อธำรงพระพุทธศาสนา วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   กรุงเทพ

 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  องค์กรสาธารณกุศล  เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา  ดำเนินงานตามโครงการชำระและแปลพระคัมภีร์อธิบายขยายความพระไตรปิฎกชั้นอรรถกถา ฎีกา  อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส  จากพระคัมภีร์ใบลานภาษาบาลีอักษรขอม แล้วจัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์ภาษาบาลี-ภาษาไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พระราชทานฯ  ความว่า

“ฉันขออนุโมทนา ขอให้ทำต่อไปอย่าหยุดเสีย…  เป็นการช่วยให้คนเข้าถึงธรรม”

        ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  มูลนิธิฯ  ได้นำคัมภีร์พระวินัยชื่อ “วชิรพุทธิฎีกา ปฐมภาค   บาลี-ไทย”  ฉบับภูมิพโลภิกขุ  ที่จัดสร้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถวายสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ รวมทั้งวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ทั่วประเทศ  ทั้งยังได้ถวายชุดพระคัมภีร์แก่วัด และสถาบันที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม/ภาษาบาลีด้วย  รวมทั้งสิ้นเป็นพระคัมภีร์จำนวน  ๕,๐๘๙ เล่ม  มูลค่า ๑,๔๓๖,๖๕๙ บาท   ทั้งนี้ เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ  ได้ศึกษาค้นคว้าเข้าถึงพระธรรมวินัย ตามกระแสพระราชดำรัสฯ งานมหากุศลนี้ ดำเนินด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น   มูลนิธิฯ  ใคร่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา  โดยบริจาคบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ  เพื่อการธำรง และสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา  และถวายเป็นพระราชกุศล

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และมหากุศลอันเกิดแต่ธรรมทานครั้งนี้  ได้เป็นพลวปัจจัยให้ท่านและครอบครัว  เจริญงอกงามไพบูลย์เพียบพร้อมด้วย จตุรพิธพรชัย  คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทั้งปฏิภาณ  ธรรมสารสมบัติ  และธนสารสมบัติ  ทุกประการ

“สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ”

“การให้ธรรมทาน  ชนะการให้ทั้งปวง”     (ขุ.ธ.๒๕/๓๔/๖๓)