มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างพระคัมภีร์ “ฉบับภูมิพโลภิกขุ” เพื่อธำรงพระพุทธศาสนา วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖   ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   กรุงเทพ

 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  องค์กรสาธารณกุศล  เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา  ดำเนินงานตามโครงการชำระและแปลพระคัมภีร์อธิบายขยายความพระไตรปิฎกชั้นอรรถกถา ฎีกา  อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส  จากพระคัมภีร์ใบลานภาษาบาลีอักษรขอม แล้วจัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์ภาษาบาลี-ภาษาไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พระราชทานฯ  ความว่า

“ฉันขออนุโมทนา ขอให้ทำต่อไปอย่าหยุดเสีย…  เป็นการช่วยให้คนเข้าถึงธรรม”

 ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้นำคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ที่จัดสร้างแล้วเสร็จถวายสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม วัด และสถาบันที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม/ภาษาบาลี รวมทั้งวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นเป็นพระคัมภีร์จำนวน ๕,๐๔๔ เล่ม มูลค่า ๑,๓๖๗,๒๖๕ บาท เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าเข้าถึงพระธรรมวินัย ตามกระแสพระราชดำรัสฯ งานมหากุศลนี้ ดำเนินด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยบริจาคบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ เพื่อการธำรง และสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และมหากุศลอันเกิดแต่ธรรมทานครั้งนี้ ได้เป็นพลวปัจจัยให้ท่านและครอบครัว เจริญงอกงามไพบูลย์เพียบพร้อมด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทั้งปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ และธนสารสมบัติ ทุกประการ
“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”
“การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” (ขุ.ธ.๒๕/๓๔/๖๓)