มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างพระคัมภีร์ “ฉบับภูมิพโลภิกขุ” เพื่อธำรงพระพุทธศาสนา  วันพุธที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔   ณ  พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   กรุงเทพ

 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  องค์กรสาธารณกุศล  เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา  ดำเนินงานตามโครงการชำระและแปลพระคัมภีร์อธิบายขยายความพระไตรปิฎกชั้นอรรถกถา ฎีกา  อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส  จากพระคัมภีร์ใบลานภาษาบาลีอักษรขอม แล้วจัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์ภาษาบาลี-ภาษาไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พระราชทานฯ  ความว่า

“ฉันขออนุโมทนา ขอให้ทำต่อไปอย่าหยุดเสีย…  เป็นการช่วยให้คนเข้าถึงธรรม”

        ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  มูลนิธิฯ  ได้นำคัมภีร์พระวินัยชื่อ “วชิรพุทธิฎีกา ปฐมภาค     บาลี-ไทย”  ฉบับภูมิพโลภิกขุ  ที่จัดสร้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถวายสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ รวมทั้งวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ทั่วประเทศ  ทั้งยังได้ถวายชุดพระคัมภีร์แก่วัด และสถาบันที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม/ภาษาบาลีด้วย  รวมทั้งสิ้นเป็นพระคัมภีร์จำนวน  ๕,๐๘๙ เล่ม  มูลค่า ๑,๔๓๖,๖๕๙ บาท   ทั้งนี้ เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ  ได้ศึกษาค้นคว้าเข้าถึงพระธรรมวินัย ตามกระแสพระราชดำรัสฯ งานมหากุศลนี้ ดำเนินด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น   มูลนิธิฯ  ใคร่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา  โดยบริจาคบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ  เพื่อการธำรง และสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา  และถวายเป็นพระราชกุศล

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และมหากุศลอันเกิดแต่ธรรมทานครั้งนี้  ได้เป็นพลวปัจจัยให้ท่านและครอบครัว  เจริญงอกงามไพบูลย์เพียบพร้อมด้วย จตุรพิธพรชัย  คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทั้งปฏิภาณ  ธรรมสารสมบัติ  และธนสารสมบัติ  ทุกประการ

“สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ”

“การให้ธรรมทาน  ชนะการให้ทั้งปวง”     (ขุ.ธ.๒๕/๓๔/๖๓)

การบริจาค

ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตามกำลังศรัทธา  สมทบทุนมูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อสร้างพระคัมภีร์   ทางพระพุทธศาสนาฉบับภูมิพโลภิกขุและเผยแผ่ ถวาย/มอบ แก่วัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม  สถาบันที่มีการศึกษาทางพระพุทธศาสนา/ภาษาบาลี  รวมทั้งหอสมุดสำคัญ ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป เป็นกุศลอุทิศถวาย  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

ผู้บริจาคทำบุญ   ได้รับอภินันทนาการพระเครื่อง  ๒๕  พุทธศตวรรษ   ซึ่งพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงญาณแก่กล้า ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกปลุกเสก  เมื่อปี พ.ศ.  2500  ดังนี้

                 

พระเนื้อดินผสมผงเกสร                  พระเนื้อชิน

พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ

๑.  บริจาค    ๒๐,๐๐๐ บาท      อภินันทนาการ  พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมผงเกสร

๒.  บริจาค      ๒,๐๐๐ บาท      อภินันทนาการ  พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ  เนื้อชิน

ช่องทางบริจาค

๑.  บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ   วันจันทร์-ศุกร์   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๒.  โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

– ธนาคารกรุงไทย              สาขาวรจักร               บัญชีออมทรัพย์เลขที่  ๐๕๑-๑๑๗-๒๘๖๙

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     สาขาจักรพรรดิพงษ์  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  ๐๕๔-๑๑๙-๔๖๑๖

๓.  เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

๔.  ธนาณัติสั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ   ป.ณ.หลานหลวง  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ   ในบริเวณวัดสระเกศฯ   ถนนจักรพรรดิพงษ์    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร.๐๒-๒๒๓-๐๓๑๖ โทรสาร ๐๒-๒๒๑-๘๐๐๑

เมื่อโอนเงินบริจาคแล้ว  กรุณาโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/Line  แจ้งมูลนิธิฯ พร้อมเลขประจำตัวประชาชน  เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรแก่ท่าน  ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี