มูลนิธิฯ จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ๒๕๖๓

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ จัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ เพื่อธำรงสืบทอดพระพุทธศาสนา     มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  องค์กรการกุศล เพื่อค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา ดำเนินงานตามโครงการตรวจชำระ และจัดแปลพระคัมภีร์ใบลานภาษาบาลีอักษรขอมที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกออกเป็นภาษาไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และจัดพิมพ์เป็นพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ นำไปถวายวัด และสถาบันที่มีการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม/ภาษาบาลี  และหอสมุดสำคัญ ๆ  ยังมีที่รอการจัดแปลอีกกว่า  ๓๐๐ คัมภีร์  งานมหากุศลเหล่านี้ดำเนินด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ทั้งสิ้น มูลนิธิฯ  จึงจำเป็นต้องจัดการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี  ๒๕๖๓  และ คุณฉัตรชัย  พรหมเลิศ  มีจิตศรัทธารับเป็นประธานกรรมการดำเนินการบำเพ็ญกุศลฯ  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ  พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  ในการนี้  คุณสมคิด  จันทมฤก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ