มอบพระคัมภีย์

นําพระคัมภีร์ที่สร้างเสร็จถวายวัดและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศ