มอบพระคัมภีย์

นําพระคัมภีร์ที่จัดสร้างเสร็จถวายวัดและมอบให้หอสมุดทั้งในและต่างประเทศ